start

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0630297558 bereikbaar, ook niet op zondag. Per e-mail krijgt u snel antwoord.

De getoonde ringmaten zijn een indicatie, uw vogels kunnen een andere pootdikte hebben! Zorg er daarom voor dat u zeker bent van de ringmaat van uw vogels.

Wij adviseren voor papegaaien, kaketoes, ara's en andere "sterke" vogels stalen ringen.

Bestel uw ringen op tijd, dat voorkomt spijt!

 
De Parkieten Sociëteit en/of de leverancier van de ringen zijn nooit verantwoordelijk voor de keuze van de ringmaat, de materiaalkeuze (aluminium of staal), kleur, het gebruikte kweekjaar en/of de manier waarop de ringen worden aangebracht.

De kap- of Hoodedparkiet (Psephotus dissimilis) en de roodvoorhoofdkakariki staan op CITES lijst I. Deze vogelsoorten vallen dus onder de zwaarste soortbescherming.
Zie hiervoor: Verordening (EG) nr. 338/97 en 2019-2117 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

Gelukkig voor de kwekers en houders in Nederland staat deze parkiet in bijlage X van de CITES-wetgeving. Deze verordening heeft nummer EG 865-2006. Op bijlage X staan die soorten waarvan het aannemelijk is dat er geen wildvang dieren meer in gevangenschap aanwezig zijn.

Artikel 62
Algemene ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 De bepaling van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 dat ontheffingen van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening per geval worden verleend door de afgifte van een certificaat, is niet van toepassing op de volgende specimens, waarvoor geen certificaat is vereist: 
1. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage X genoemde diersoorten en de hybriden daarvan, voor zover de specimens behorend tot soorten die van een annotatie zijn voorzien, overeenkomstig artikel 66, lid 1, van de onderhavige verordening zijn gemerkt;
2. kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten;
3. meer dan 50 jaar geleden verworven bewerkte specimens als omschreven in artikel 2, onder w), van Verordening (EG) nr. 338/97.

Artikel 66
Merkingsmethoden
1. Met het oog op het bepaalde in artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing.
2. In gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gemerkt overeenkomstig lid 8 of, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat deze methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van het
betrokken dier niet geschikt is, door middel van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E).
3. Levende gewervelde dieren die geen in gevangenschap geboren en gefokte vogels zijn, worden gemerkt met behulp van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en
11785:1996 (E), of de betrokken specimens worden, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat voornoemde methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van de betrokken specimens c.q. soorten niet geschikt is, gemerkt met behulp van een ring, manchet, label, tatoeage of soortgelijk identificatiemiddel met een uniek nummer, of zij worden op een andere passende wijze herkenbaar gemaakt.
8. In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring. Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.

Wel moet van de soorten die op bijlage X staan legaliteit aangetoond kunnen worden. Nu is dat niet zo moeilijk. Als een vogel voorzien is van een vaste voetring is deze bewezen in gevangenschap geboren en is legaliteit dus aangetoond.

Voor het ringen mag u iedere geschikte ring gebruiken, zie de regelgeving hierboven. Dus blank aluminium mag ook, verenigingsringen zijn zelfs bruikbaar.

Voor uitvoer naar het buitenland kan andere regelgeving gelden. U kunt deze vogels dus niet zomaar uit Nederland exporteren. Kijk hiervoor naar de geldende wetgeving van het betrokken land.

Artikel 68
Wederzijdse erkenning van merkingsmethoden
1. De bevoegde instanties van de lidstaten erkennen de door de bevoegde instanties van de andere lidstaten goedgekeurde merkingsmethoden die aan artikel 66 voldoen.
2. Indien krachtens deze verordening een vergunning of certificaat is vereist, worden op dat document alle gegevens betreffende de merking van het specimen vermeld.

BIJLAGE X
IN ARTIKEL 62, PUNT 1, BEDOELDE DIERSOORTEN
Aves
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis, Anas querquedula, Aythya nyroca, Branta ruficollis, Branta sandvicensis, Oxyura leucocephala
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichi, Colinus virginianus ridgwayi, Crossoptilon crossoptilon, Crossoptilon mantchuricum, Lophophurus impejanus, Lophura edwardsi, Lophura swinhoii, Polyplectron emphanum, Syrmaticus ellioti, Syrmaticus humiae, Syrmaticus mikado
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae, Psephotus dissimilis
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata

Ringenadministratie

De ringenadministratie wordt uitgevoerd door Fred Rönitz.
Dit doet hij naast zijn normale werk, daarom is hij maar beperkt bereikbaar.
Ook heeft hij nog andere bezigheden.
De meeste kans op succes heeft u via de e-mail.

Het contact via e-mail .

voor contact gegevens